EN | TH
Dentist Dental In Pattaya

Fees & Offers

Dentist Dental In Pattaya
ตรวจปรึกษา และวางแผนการรักษา 300
ขูดหินปูน

900 - 1,500

ขูดหินปูน+เครื่องพ่นทรายกำจัดคราบฟัน 1,000
เอ๊กเรย์ฟิล์มใหญ่ (Panoramic) ระบบดิจิตอล 650
เอ๊กเรย์ฟิล์มใหญ่ (Cephalometric) ระบบดิจิตอล 650
เอ๊กเรย์ฟิล์มเล็กในช่องปาก ระบบดิจิตอล 200
ถอนฟัน 700 - 2,000
ผ่าฟันคุด 1,500 - 4,000
ฟอกสีฟัน Zoom 10,000
ฟอกสีฟัน Natural+ 9,000
ฟอกสีฟัน Pola office 4,500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 900 - 2,400
เคลือบหน้าฟัน (Veneer) 8,000 - 12,000
Inlay / Onlay 8,000 - 14,000
ครอบฟัน 8,000 - 20,000
สะพานฟัน (ต่อซี่) 8,000 - 20,000
รักษาคลองรากฟัน  
ฟันหน้า 4,000 - 6,000
ฟันกรามน้อย 6,000 - 8,000
ฟันกราม 9,000 - 12,000
แกนฟัน (หลังรักษาคลองรากฟัน) 4,000 - 6,000
รากเทียม 50,000 - 70,000
จัดฟันแบบโลหะ 50,000
จัดฟันแบบเซรามิค 90,000
จัดฟันแบบ Damon 80,000
จัดฟันแบบ Clarity SL Braces 90,000
จัดฟันด้านใน 150,000
จัดฟันด้านใน แบบมองไม่เห็น 220,000
Invisalign 140,000 - 180,000
Retainer 3,000
ค่าปลอดเชื้อ 100

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน