EN | TH
Dentist Dental In Pattaya
Tel: (038)488354 , (038)488355
 

Fees & Offers

Dentist Dental In Pattaya
ตรวจปรึกษา และวางแผนการรักษา 300
ขูดหินปูน

900 - 1,500

ขูดหินปูน+เครื่องพ่นทรายกำจัดคราบฟัน 1,000
เอ๊กเรย์ฟิล์มใหญ่ (Panoramic) ระบบดิจิตอล 850
เอ๊กเรย์ฟิล์มใหญ่ (Cephalometric) ระบบดิจิตอล 850
เอ๊กเรย์ฟิล์มเล็กในช่องปาก ระบบดิจิตอล 250
ถอนฟัน 1000 - 2,000
ผ่าฟันคุด 1,500 - 4,500
ฟอกสีฟัน Zoom 10,000
   
ฟอกสีฟัน Pola office 4,500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 900 - 2,400
เคลือบหน้าฟัน Porcelain  (Veneer) 12,000
   
ครอบฟัน 10,000- 20,000 / unit
สะพานฟัน (ต่อซี่)  10,000 - 20,000 / unit
รักษาคลองรากฟัน  
ฟันหน้า 7,000 - 8,000
ฟันกรามน้อย 8,000 - 9,000
ฟันกราม 10,000 - 15,000
แกนฟัน (หลังรักษาคลองรากฟัน) 6,000
รากเทียม 55,000 - 70,000
จัดฟันแบบโลหะ 50,000 - 55,000
จัดฟันแบบเซรามิค Clarity Bracer 90,000 - 95,000 
จัดฟันแบบ Damon 80,000- 85,000
   
   
   
Invisalign 69,000 - 180,000
Retainer 2,500 - 3,000
ค่าปลอดเชื้อ 100

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน