EN | TH
Dentist Dental In Pattaya
Tel: (038)488354 , (038)488355
 

Teeth Whitening

Dentist Dental In Pattaya

ฟอกสีฟันขาวระบบแสงเย็น (Cold Light)

การฟอกสีฟันโดยการใช้เแสงเย็น (Cold Light) เป็นเทคโนโลยีระบบการใช้แสงเย็นและอุณหภูมิที่ต่ำ และใช้สูตรการฟอกสีฟันที่ได้รับพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟันเป็นผลและได้ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที ไม่ทำลายเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดการเสียหาย ข้อดีคือสามารถฟอกสีฟันได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำกลับไปทำทีบ้าน ผลข้างเคียง

เฉพาะบางรายอาจทำให้เหงือกมีอาการเจ็บแสบ แดง หรืออักเสบ รวมทั้งอาจทำให้มีอาการเสียวฟัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิด ความเข้มข้นของสารที่ใช้ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ฟอกสีฟัน อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นช่วงสั้นๆในขณะที่ทำการฟอกสีฟันซึ่งจะค่อยๆหายไปเมื่อหยุดฟอกสีฟัน

ขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วยในคลินิก

 • 1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและเทียบสีฟัน
  • ทันตแพทย์จะทำการตรวจและทำการเทียบเฉดสีของฟันก่อนรับฟอกสีฟัน
  • ผู้เข้ารับบริการบางท่านอาจจำเป็นต้องได้รับการขูดหินปูนและขัดฟันก่อนได้รับการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์และอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่มีฟันสะอาดดีแล้ว
 • 2. ขั้นตอนการป้องกันเหงือกและบริเวณรอบๆ
  • ทันตแพทย์จะทาน้ำยาพิเศษเพื่อปกป้องเหงือกและเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ ฟันที่จะทำการฟอกสีฟัน
 • 3. การสวมแว่นตาพิเศษเพื่อป้องกันสายตาของผู้เข้ารับบริการ
 • 4. ขั้นตอนการป้ายน้ำยาฟอกสีฟัน
  • หลังจากฟันได้รับการเป่าแห้งแล้ว ทันตแพทย์จะทำการป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนฟัน
 • 5. ขั้นตอนการฉายแสงเพื่อกระตุ้นการทำงานของน้ำยาฟอกสีฟัน
  • แสงจะช่วยกระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • 6. ทิ้งระยะเพื่อให้น้ำยาสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่
 • 7. ขั้นตอนการทำความสะอาดน้ำยาออกไป
  • ทันตแพทย์จะทำการกำจัดน้ำยาฟอกสีฟันและน้ำยาที่ใช้ป้องกันเหงือกออก
 • 8. ขั้นตอนการเปรียบเทียบสีฟัน ก่อน-หลัง
  • การเปรียบเทียบสีก่อนและหลังการฟอกสีฟันเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่าง

การดูแลรักษาหลังการทำการฟอกสีฟันในคลินิก

 • - ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 • - หากมีอาการเสียวฟันหลังทำ ควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฤทธิ์ในการป้องกันการเสียวฟัน
 • - ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
 • - ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
 • - ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน